21 Ocak 2018, Pazar
Anasayfa | Giriş Yap
İlan Ver
Üye Ol
İletişim
Yardım
Yard?m
Anasayfa > Yard?m

www.memuruz.biz Becayi? Sistemi

Becayi? nedir (Genel Anlat?m) ?


Genel


Becayi? Sistemine nas?l ye olurum?

Becayi? Sistemine yeyim nas?l ye giri?i yapabilirim?

Becayi? ?lanlar?mda ?leti?im Bilgilerim Tam De?il Nas?l Dzenlerim?

?ifremi unuttum ne yapmal?y?m?

yelik cretlimidir?

ye olmadan becayi? ilanlar?n? inceleyebilir miyim?

yelik bilgilerimi nas?l gncellerim?

Kurumlar


Kurumlar nedir?

Becayi? ?lanlar?

Arad???m becayi?i nas?l bulurum? / Arama nedir?

Kategoriler (kurumlar) nedir?

Nas?l ilan eklerim?

?lan eklemem iin ye olmam gereklimidir?
www.memuruz.biz Becayi? Sistemi

Becayi? nedir?

Becayi?, tan?m olarak kar??l?kl? olarak yer de?i?tirmektir. Becayi?in tan?m?, 657 say?l? Kanunun 73'nc maddesinde yap?lm??t?r.

Becayi? : "Ayn? kurumun ba?ka ba?ka yerlerde bulunan ayn? s?n?ftaki memurlar?, kar??l?kl? olarak yer de?i?tirme suretiyle atanmalar?n? isteyebilirler. Bu iste?in yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmas?na ba?l?d?r."

Bu tan?ma gre;
   1. Becayi? ayn? kurum personeli aras?nda yap?l?r. Yani Sa?l?k Personeli ile Maliye Bakanl??? personeli kar??l?kl? olarak yer de?i?tiremez. Sadece Sa?l?k Bakanl???n?n rne?in Van ile Erzurum illerinde al??an personeli kar??l?kl? olarak yer de?i?tirebilir.
   2. Becayi?te, s?n?f ve nvan ayn? olmal?d?r. rne?in Bilgisayar mhendisleri kendi aralar?nda, hem?ireler kendi aralar?nda becayi? yapabilirler.
   3. Becayi?'in atamaya yetkili amirce uygun bulunmas? gerekmektedir. rne?in Mersin ile Adana aras?nda becayi? yapacak Sa?l?k Bakanl??? personelinin bir dileke ile blge, il veya ile mdrlkleri arac?l??? ile Bakanl??a ba?vurmas? ve Bakanl???n da bunu uygun grmesi gerekmektedir.


Becayi?in dnemi var m?d?r?

657 say?l? Kanunda becayi? iin bir dnem ngrlmemi?tir. Ancak Sa?l?k Bakanl???nda al??an szle?meli sa?l?k personelinin mevzuat gere?ince szle?melerinin bitimine bir ay kala ba?vuruda bulunmas? gerekmektedir. Yine ?retmenlerin e?itim ve ?retimin btnl? erevesinde ara tatil veya okul bitiminde ba?vurmalar? daha uygun olacakt?r.

Becayi?in kabul edilmeme ihtimali var m?d?r?

657 say?l? Kanun, her ne kadar becayi? iin atamaya yetkili amirin onay?n? zorunlu grm?se de, onay verilmemesi iin hibir sebep bulunmamaktad?r. ?darenin yapt??? ve yapaca?? tm i?lemlerin kamu yar?na uygun olmas? gerekmektedir. Becayi?te kamu yarar? a?s?ndan, olumsuz cevap verilmesini gerektirecek hibir neden bulunmamaktad?r.

Becayi? ve zorunlu hizmet ili?kisi

?retmenler ve sa?l?k personeli zorunlu hizmete tabidir. Bu nedenle zorunlu hizmet gren personelin becayi? isteyece?i ilinde zorunlu hizmet blgesi kapsam?nda olmas? gerekmektedir.

657 say?l? kanunun becayi?le ilgili maddesi

"Kar??l?kl? Olarak Yer De?i?tirme: Madde 73- (De?i?ik: 31.7.1970- 1327/32 md.; 30.5.1974-KHK 12/1 md.; aynen kabul: 15.5.1975- 1897/1 md.) Ayn? Kurumun ba?ka ba?ka yerlerde bulunan ayn? s?n?ftaki memurlar?, kar??l?kl? olarak yer de?i?tirme suretiyle atanmalar?n? isteyebilirler. Bu iste?in yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmas?na ba?l?d?r."

Sa?l?k Bakanl??? Atama ve Nakil Ynetmeli?i

(Bu Ynetmelik; atamalar? merkezden yap?lan sa?l?k hizmetleri s?n?f?na dahil personeli ve bunlar?n ilk defa atanmalar? ile nakillerinde esas al?nacak kurallar? kapsar. T?pta Uzmanl?k mevzuat?na gre e?itim hastanelerinde grev yapan klinik ?efi, klinik ?ef yard?mc?s?, ba?asistan ve asistanlar bu Ynetmelik hkmlerine tabi de?ildir. Ancak, yukar?da belirtilen unvanlarda grev yapanlar, bu niteliklerinin sona ermesi halinde bu Ynetmelik hkmlerine gre atan?rlar.)

"Madde 29 -(De?i?ik: 14.9.2004 tarihli Resmi Gazete) Bakanl?k kadrolar?na ilk defa s?nav sonunda veya Ynetmelikteki dzenlemelere gre kur'a ile ayn? unvan ve bran?ta kadrolara atanan personel, s?nav ve kur'a sonular?n?n ilan?ndan itibaren 5 gn iinde Bakanl??a ?ahsen veya il mdrlkleri vas?tas? ile mracaatlar? halinde kar??l?kl? olarak yer de?i?tirebilirler.

Ayn? hizmet blgesi illerde ayn? unvan ve bran?ta grev yapan personel, il mdrlkleri vas?tas? ile mracaatlar? ve Bakanl???n uygun grmesi halinde kar??l?kl? olarak yer de?i?tirebilirler."

Szle?meli Sa?l?k Personeli ?in Becayi?le ?lgili Madde

Szle?meli Sa?l?k Personeli Atama ve Nakil Ynetmeli?i

"Atamalara ?li?kin Usul ve Esaslar

Madde 8- Atamalara ili?kin usul ve esaslar a?a??da belirtilmi?tir.
   6. Szle?meli personel pozisyonlar? aras?nda kura veya s?navla yap?lacak nakillerde, nakledilecek szle?meli personelin istihdam edildi?i hizmet biriminde en az 1 y?l al??m?? olmas? ?artt?r.

   7. Szle?meli personelin, ayn? unvanda istihdam edilmek kayd?yla, stleri vas?tas?yla szle?menin bitimine bir ay kala ilgili ?l S?nav ve Kura Komisyonlar?na kar??l?kl? yer de?i?tirme talebinde bulunmas? halinde grev yerleri, talepleri do?rultusunda de?i?tirilir. Bu ?ekilde yap?lacak bir yer de?i?tirmede, szle?meli personelin, istihdam edildi?i hizmet biriminde en az 1 y?l al??m?? olmas? ?art? aranmaz. Ancak, szle?me yap?ld?ktan sonraki kar??l?kl? yer de?i?tirmeler yeni szle?me dneminin ba?lang?c?nda uygulan?r. Ayr?ca, grev yerleri kura ile belirlenen personelden, kura sonular?n?n ilan?ndan itibaren bir hafta iinde Merkez S?nav ve Kura Komisyonuna birlikte ba?vurarak yer de?i?tirme talebinde bulunanlar?n yerleri, talepleri do?rultusunda de?i?tirilir.


yelik


Becayi? Sistemine nas?l ye olurum?

Site anasayfas?nda sa? st k?edeki ye ol linkine t?klayarak gerekli bilgileri doldurup yelik i?lemlerinizi birka dakika iinde tamamlayabilirsiniz.

Becayi? Sistemine yeyim nas?l ye giri?i yapabilirim?

Site anasayfas?nda sa? st k?ede bulunan giri? k?s?mlar?na kullan?c? ad?n?z? ve ?ifrenizi yazarak siteye giri? i?lemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

?leti?im Bilgilerinizi ve Profilinizi Dzenleme


Site iinde becayi? ilanlar?n?z?n dzgn grntlebilmesi iin profilim sayfas?ndaki iletii?im bilgilerinizi eksiksiz olarak doldurmal?s?n?z.

Bunun iin ,

1. nce ye giri?i yapt???n?zdan emin olun

2. Site sa? st k?esinde bulunan "Benim Sayfam" linkine t?klay?n.

3. A?lan sayfada Profilim sekmesini t?klay?n.

4. zellikle telefon ve adres bilgilerini ile ?l, ?le seenekleriniz doldurdu?unuzdan emin olun.

5. Kaydet butonuna t?klayarak de?i?ikliklerinizi kaydedin.

   Bu ?ekilde ?leti?im sayfan?zdaki bilgileriniz ile ziyaretilerin sizinle daha kolay ileti?im kurmas?n? sa?lam?? olursunuz. (?leti?im Bilgilerinizin Grntlenmesini istemiyorsan?z "ileti?im bilgilerimi gster" seene?ini i?aretlememelisiniz)


?ifremi unuttum ne yapmal?y?m?

 - ncelikle site anasayfas?nda sa? st k?ede bulunan giri? yap linkine t?klay?n. A?lan pencerede parola kutucu?unun yan?nda bulunan "Parolam? Unuttum" linkine t?klay?n. Size sitemize kay?tl? oldu?unuz e-posta adresini soracakt?r. Alan? eksiksiz doldurarak "Do?rula" butonuna t?klay?n. E?er yeni ?ifre alman?z konusunda ba?ar?s?z olmu? iseniz bizimle ileti?ime geerek yeni ?ifre talebinde bulunabilirsiniz.

yelik cretlimidir?

Hay?r, yelik cretli de?ildir.

ye olmadan becayi? ilanlar?n? inceleyebilir miyim?

Evet. Sitemizde yay?nlanan ilanlar? incelemeniz iin ye olman?z gerekmez.

yelik bilgilerimi nas?l gncellerim?

Site sa? st k?esinde bulunan "Benim Sayfam" linkine t?klayarak yelikle ilgili bilgilerinizi, ilanlar?n?z? dzenleyebilirsiniz.

Kurumlar


Kurumlar nedir?

Bu K?s?m yap?m A?amas?ndad?r.

Becayi? ?lanlar?

Arad???m becayi?i nas?l bulurum? / Arama nedir?
Site Anasayfas?nda bulunan arama kutucu?una ula?mak istedi?iniz herhangi bir becayi? ilan? ile ilgili anahtar kelime girerek araman?z? gerekle?tirebilirsiniz.

E?er araman?z? detayland?rmak isterseniz, Detayl? arama linkine t?klayarak a?lan sayfada, kurum, ilan?n bulundu?u il veya tarihe gre araman?z? zelle?tirebilirsiniz.

Kurumlar nedir?
Kurumlar ilanlar?n?z?n bulunabilir olmas? iin olu?turulmu? ilan gruplar?d?r. ?lan eklerken veya ararken arad???n?z ilan?n?z ilgili gruba koyman?z rne yard?mc? olur.

Nas?l ilan eklerim?
?lan eklemek iin ncelik le ye giri?i yapt???n?zdan emin olun. Site sayfas?nda sa? st k?ede bulunan "?lan Ekle" Linkine t?klay?n ve a?lan pencerede  gerekli alanlar? doldurun.
Notlar : Sahibinden ilanlar sitesinde rnnz tam olarak tan?tabilmeniz iin zel bir alan bulunmaktad?r. zellikler olarak adland?r?lan bu alanda "ekle" saene?ini kullanarak ilan?n?za ait de?i?ik zellikleri kendiniz tan?mlayarak girebilirsiniz.
?lan eklemem iin ye olmam gereklimidir?

Evet. ?lan eklemek iin ye olman?z gerekmektedir.Kullanım şartları
Copyright © 2004- 2018 www.memuruz.biz
Design & Coded By MCE